DARMOWA DOSTAWA od 99 zł

Regulamin konkursu - bon rabatowy

REGULAMIN

§ 1

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „5 x Kod Rabatowy” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art.919 kodeksu cywilnego jest firma ALAMO" sp. z o. o. z siedzibą w Osiecznej, 64-113, ul. Śmigielska 1b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000680313, NIP: 6972335688,  adres strony www.domoli.pl, adres e-mail kontakt@domoli.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna  spełniająca warunki określone w § 2 pkt. 1  (zwana dalej „Uczestnikiem”) za wyjątkiem pracowników Organizatora, oraz członków ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.07.2018 roku, a kończy w dniu 09.08.2018 roku.

6. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać w dniach 31.07.2018 roku do 09.08.2018 roku.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Aby zostać Uczestnikiem należy łącznie spełnić następujące warunki:

a) Polubić FanPage naszego sklepu pod adresem: https://www.facebook.com/sklepdomoli/

b) Udostępnić publicznie post konkursowy.

c) Zaprosić 3 osoby do udziału w konkursie.

2. Spełnienie powyższych wymogów gwarantuje wzięcie udziału w konkursie.

3. Każde konto na portalu Facebook które spełni powyższe wymogi to jedno zgłoszenie.

4. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich nie będą uwzględniane w Konkursie. 2

5. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

6. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.

§ 3

Nagrody i zasady przyznawania Nagród

1. Nagrodami w Konkursie są kody rabatowe -50% na całe zamówienie zwane „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”.

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z 2 osób powołanych przez Organizatora, którzy dokonają losowania zwycięzców spośród zgłoszonych osób. Do zadań Komisji Konkursowej należy również:

a) dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu.

3. Komisja Konkursowa dokona losowania, wyłoni Zwycięzców i przyzna im nagrody na posiedzeniu Komisji Konkursowej dnia 10.08.2018 roku. 

4. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób:

a) Nagrody otrzymają Uczestnicy którzy zostaną wylosowani przez Komisje,

b) jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, przy czym Uczestnik będzie identyfikowany najpierw na podstawie numeru konta Facebooka z którego dokonał zgłoszenia,

5. Uczestnicy, którzy zdobyli Nagrody, zostaną o tym powiadomieni w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Konkursowej poprzez otrzymanie prywatnej wiadomości w portalu społecznościowym Facebook.

6. Uczestnicy, którzy zdobyli Nagrodę będą poproszeni przez Organizatora o potwierdzenie, że są osobami pełnoletnimi i nie są pracownikami Organizatora, oraz członkiem ich najbliższej rodziny, ponadto wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu wydania Nagród i rozliczenia Konkursu. Uczestnicy zostaną poproszeni o wskazanie adresu do wysyłki nagrody.

7. Lista zwycięzców Konkursu zawierająca imię i nazwisko zostanie ogłoszona na fanpage Organizatora ( https://www.facebook.com/sklepdomoli ) 07.08.2018 roku.

 

§ 4

Odbiór Nagród

1. Nagrody będą wysłane najpóźniej do dnia 13.08.2018 roku.

2. Nagrody będą wysłane w wiadomościach prywatnych na konta społecznościowe w portalu Facebook.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

2. Nagrody przekazywane zwycięzcom mogą się różnić wyglądem od nagród wskazanych w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Konkursu. Fotografie nagród zamieszczone w tych materiałach mogą się różnić wyglądem od Nagród rzeczywiście przyznanych i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń zwycięzców.

3. Maksymalny zakup przy użyciu bonu rabatowego to 699 zł.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.domoli.pl

5. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016,  poz. 922) przez Organizatora . Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator. Dane są przetwarzane w celu realizacji postanowień konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel